Embla


Embla är en vikingatida båt rekonstruerad efter ett gravfynd från Gamla Uppsala. Den båt som varit förlaga till Embla framkom tillsammans med resterna av ytterligare tre vikingatida båtar och flera brandgravar i samband med ledningsdragningar vid Prästgården i Gamla Uppsala 1973. Området undersöktes under ledning av Else Nordahl 1974. Båtgravarna utgjordes av en kvinnograv, en mansgrav och två störda gravar. Både mans- och kvinnograven var rikt rustade och daterades båda till 800-talet-e.Kr. Båtgrav nr 3 var plundrad och i denna hittades endast ett fåtal fynd. Däremot låg båtnitarna i tydliga rader så att man efter dessa kunde rekonstruera båtens ungefärliga längd, bredd och antalet bord. Man kunde ana tre spant, men båten kan ha haft flera. Spikar vid stävpartiena pekar på att båten haft så kallade spunningsstävar.

Projektet Embla kom till på initiativ av Gamla Uppsala Hembygdsförening, som ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för Arkeologi vid Uppsala Universitet, Länsarbetsnämnden i Uppsala och Hembygdsföreningen. Målsättningen var att bygga en rekonstruktion av en vikingatida båt, med samtida metoder och material. Projektet lades upp som en arbetsmarknadskurs i vikingatida båtbyggnadsteknik som genomfördes under den andra halvan av 1996 vid Ensta utanför Gamla Uppsala. Förutom själva båtbygget fick deltagarna i kursen pröva på olika moment och tekniker med forntida anor som på något sätt kan förknippas med båtbygge, bland annat, kolning, järnframställning, smide och tjärbränning.

Embla byggdes till största delen med hjälp av kopior av forntida verktyg. En ek höggs ned med handyxa, övrigt timmer avverkades med moderna metoder. Ekstockarna spräcktes för hand upp i tårtbitliknande sektioner, för att sedan, med hjälp av yxa, bilas till bord. Även stävarna och den T-formade kölen utformades med yxans hjälp. Allt virke bearbetades i rått tillstånd. För sammanfogning av bordläggningen användes handsmidda nitar och spikar. Övriga delar sammanfogades med trädymlingar. Mellan bordläggningen lades drev av handtvinat nöthår. Spant, tofter, relingslist och styråran är gjorda i ek och håarna är gjorda i ask. Åror, mast och rå är av furu och riggningen är gjord med hamparep. För ytbehandlingen användes tjära, sältran och linolja. Embla ägs av Gamla Uppsala hembygdsförening.

Embla